Avís Legal

La política de privacitat del lloc https://www.brinsedicions.cat/ informa els usuaris d’aquesta pàgina web. L’accés al web de Brins Edicions i a la seva informació comporta la submissió i l’acceptació de les condicions que preveu aquest avís legal. Per això et recomanem que en llegeixis amb atenció el contingut si vols accedir a la informació i els serveis que ofereix el web de Brins Edicions i fer-ne ús.

 

TITULARITAT DEL DOMINI
El nom del domini https://www.brinsedicions.cat/, està registrat a favor de Brins Edicions, amb NIF 40976182A i domicili social al carrer Provença 537, 08025 Barcelona.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Brins Edicions garanteix el compliment amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent.

Com a norma general, la utilització del web https://www.brinsedicions.cat/ no requereix la condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals. No obstant això, en aquells supòsits en què l’usuari comuniqui les seves dades personals a Brins Edicions, aquesta marca en garanteix la confidencialitat, com també el compliment de tota la normativa, per a la qual cosa adoptarà les mesures tècniques necessàries que permetin mantenir la seguretat requerida.

Les dades que Brins Edicions sol·liciti o els usuaris facilitin seran tractades amb conformitat a la normativa i s’utilitzaran d’acord amb les finalitats següents:

Les dades no seran cedides a tercers ni s’efectuaran transferències internacionals de dades.

En tot cas, en cadascun dels moments en què poguessin recollir-se dades en el web, prèviament s’informarà a través d’un apartat específic de “Protecció de Dades” que haurà de ser llegit i acceptat per part de la persona, com a mostra de la seva conformitat.

L’usuari podrà exercir els drets que li reconeix la normativa de protecció de dades en qualsevol moment. Així mateix, si no està d’acord amb el tractament fet per Brins Edicions, pot presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos.

En virtut del que es disposa en l’article 22 de la LSSI, Brins Edicions podrà utilitzar dispositius d’emmagatzemament i recuperació de dades (cookies) en equips terminals dels destinataris, a condició que aquests hagin donat el seu consentiment després d’haver-los proporcionat la deguda informació sobre la seva utilització. Els usuaris podran obtenir tota la informació sobre la finalitat de la instal·lació de les cookies i els usos que es farà d’aquestes a https://www.brinsedicions.cat/politica-de-cookies.html. Tot això no impedirà el possible emmagatzemament o accés d’índole tècnica només per efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulti estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.

 

ADRECES IP
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

 

LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i la LOPD
El tractament de les dades de caràcter personal, així com la tramesa de comunicacions fetes utilitzant mitjançant mitjans electrònics, es dues a terme amb conformitat a la Llei Orgànica 15/ 1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

L’usuari accepta que la legislació aplicable i els jutjats i tribunals competents per conèixer les divergències derivades de la interpretació o aplicació d’aquestes clàusules són els de l’Estat espanyol. Brins Edicions es reserva el dret a fer els canvis que consideri necessaris en els termes i condicions establerts. Les modificacions s’inclouran de forma destacada al lloc https://www.brinsedicions.cat/.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El nom del domini https://www.brinsedicions.cat/ és propietat de Brins Edicions. La pàgina web https://www.brinsedicions.cat/ en la seva totalitat, incloent-hi el disseny, l’estructura, la distribució, les respostes a les consultes fetes pels usuaris, els textos, els continguts, els logotips, els botons, les imatges, els dibuixos, el codi font, la documentació, així com tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i qualsevol altre signe distintiu pertanyen a Brins Edicions o, en el seu cas, a les persones o entitats que figuren com a autors o titulars dels drets.

En concret, queda prohibida la reproducció (excepte per a un ús privat), la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altra explotació dels continguts de la pàgina web https://www.brinsedicions.cat/, sense el consentiment escrit del titular. A aquests efectes, l’interessat s’haurà de dirigir a la marca.

 

BUTLLETÍ ELECTRÒNIC, SUBSCRIPCIÓ A PUBLICACIONS
Brins Edicions ofereix l’opció a l’usuari de donar-se d’alta i de baixa del nostre servei de newsletter, a través del qual li farem arribar informació sobre les nostres notícies, novetats, etc.

 

RESPONSABILITAT DE BRINS EDICIONS
Brins Edicions no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major com, per exemple, errors en les línies de comunicacions, defectes al maquinari i al programari dels usuaris, errors a la xarxa d’Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades).

No es garanteix que la pàgina web funcioni de forma constant, fiable i correcta, sense demores o interrupcions.

Brins Edicions es reserva el dret a modificar aquesta política de privacitat amb l’objectiu d’adaptar-la a les possibles novetats legislatives, així com que es puguin derivar dels codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics o corporatius. Tot això, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per fer els tractaments requerits, quan aquest consentiment no es consideri atorgat en funció dels termes d’aquesta política de privacitat.

Brins Edicions té com a objectiu principal garantir la privacitat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris, demanats mitjançant qualsevol sistema que permeti la transmissió de dades, viatjant per canals totalment segurs. Per tant, manifesta el seu compromís de compliment amb la legislació que en aquesta matèria sigui vigent en cada moment.

Brins Edicions no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc no assumeix cap responsabilitat respecte a la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina https://www.brinsedicions.cat/. La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destinació. En cas que Brins Edicions tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent en el temps més curt possible.

Brins Edicions no es fa responsable de la informació i els continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de Brins Edicions. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, Brins Edicions es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat per col·laborar de manera activa en la retirada o, si és el cas, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

 

JURISDICCIÓ COMPETENT
Per resoldre qualsevol qüestió, divergència, conflicte o problema que es pogués suscitar sobre la interpretació, l’aplicació i el compliment d’aquesta política, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre a l’usuari, i sense perjudici de la competència que en resulti per ministeri de llei, l’usuari se sotmet voluntàriament i de forma expressa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.